Thank you for waiting! Minako Komukai's original "Slime Milk Complete Edition" is now available! Minako Komukai 1